15

Škôlka v prírode - poznávanie prírody zmyslami (Materská škola na Golianovej ulicii)

Autor(i)
Sokol, Kováčiková, Poláková, Kakaš
Ateliér
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v NITRE
http://fzki.uniag.sk/02FacultyStructure/02Departments/KZKA
Miesto/lokalita
Materská škola Golianova 1, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Semestrálna práca

Škola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Konzultant
Ing. Denisa Halajová, PhD.
Škôlka v prírode - poznávanie prírody zmyslami (Materská škola na Golianovej ulicii)

Exteriér MŠ na Golianovej ulici je pomerne rozsiahly a nachádza sa tam už vzrastlá zeleň. V súčasnosti je však exteriér tak po kompozičnej, ako aj vybavenostnej a technickej stránke nevyhovujúci pre celoročný pobyt, vzdelávanie a hru detí v tomto priestore. Preto v súlade s hlavnou myšlienkou návrhu „Spoznaj prírodu pomocou zmyslov“ boli stanovené nasledovné ciele úpravy objektu: využitie areálu na environmentálnu, resp. záhradnícku výchovu, výchova detí k pozitívnemu vzťahu k prírode, aktívne trávenie času v exteriéri pri náučných hrách, vytvorenie náučného chodníka s tabuľami o aktivitách a herných prvkoch, vytvorenie zastávok s hernými prvkami a aktivitami znázorňujú jednotlivé zmysly človeka – zrak, chuť, hmat, čuch, sluch, zapojenie učiteľov a rodičov do realizácie projektu, zjednotenie kolektívu, získanie manuálnych zručností, relax v prírodnom prostredí. Novým kompozičným prvkom je prepojenie herných prvkov a plôch náučným chodníkom, ktorý sprevádza deti po celom priestore. Spája novo navrhované herné prvky, učebňu v prírode, bylinkovú špirálu, včelí úlik či hmatový chodník.

Poloha na mape

comments powered by Disqus